Reglement betreffende de werkwijze van de beoordelingscommissie LZA/LP&K

Op grond van artikel 4 van de Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen van 11 december 2015 (885614-145412-PG, Stcrt. 2016, 3145) stelt de Beoordelingscommissie een Reglement vast.

Dit reglement bevat, zoals bepaald in artikel 4 van de Regeling, in ieder geval regels met betrekking tot:

  • de wijze waarop de beoordelingscommissie haar werkzaamheden uitvoert;
  • de wijze waarop de arts wordt gehoord, en de wijze waarop aan de arts kan worden gevraagd zijn verslag schriftelijk of mondeling aan te vullen, indien dit voor een goede beoordeling van het handelen van de arts noodzakelijk is
  • de wijze waarop een andere zorgverlener (bijvoorbeeld: een collega-arts, een deelspecialist of een geraadpleegde onafhankelijke arts (niet-limitatief)) kan worden gehoord
  • de wijze waarop een lid van de beoordelingscommissie zich verschoont en kan worden gewraakt, indien er feiten en omstandigheden bestaan waardoor de onpartijdigheid van zijn oordeel schade zou kunnen lijden
  • de wijze waarop de beoordelingscommissie tot haar oordeel komt
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de beoordelingscommissie de arts over haar oordeel informeert
  • de wijze waarop de beoordelingscommissie, op verzoek van de arts of uit eigen beweging, het door haar gegeven oordeel mondeling toelicht tegenover de arts
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de beoordelingscommissie het College, of de Inspectie, of het College en de Inspectie informeert over haar oordeel
  • de wijze waarop de beoordelingscommissie verslag doet van haar werkzaamheden.

Download reglement